• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Vedtekter

Vedtatt 3. november 1961 (endret siste gang 4.mars 2015)

§ 1. FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Fespa Norge

§ 2. FORMÅL

Foreningen har til formål å samle firmaer som fremstiller produkter av enhver art ved hjelp av serigrafi, digitaltrykk eller ved anvendelse av andre spesielle produksjonsmetoder, samt alle som ved tilvirkning eller salg av materiell er knyttet til slik virksomhet, for på ideell og faglig basis bl. a. å virke for:
-Høyning av produksjonsmetodenes anseelse og utvidelse av deres anvendelsesområde, herunder også innføring og opplæring i nevnte metoder.
- Videre utvikling av angjeldende fagområder gjennom å samle og formidle opplysninger til medlemmene.
- Samhold mellom fagenes utøvere og for sunne og renslige konkurranseforhold og metoder.
- Bistand til medlemmene i spørsmål av felles interesse.
- Samarbeid med andre organisasjoner innenfor de samme eller beslektede fag.

§ 3. MEDLEMMER

Foreningen består av følgende tre kategorier medlemmer: Produksjonsmedlemmer, leverandørmedlemmer og personmedlemmer. Innenfor alle kategorier kan det oppnevnes æresmedlemmer.
Som produksjonsmedlemmer regnes følgende typer firmaer:
Firmaer som i sin produksjon anvender serigrafi, digitaltrykk eller en annen spesiell produksjonsmetode i sin virksomhet.
Salgsfirmaer som i hovedsak markedsfører/selger norskproduserte spesialtrykte produkter.

Som leverandørmedlemmer regnes:
Bedrifter som leverer maskiner og råvarer til ovennevnte, definerte produksjonsmedlemmer.

Som personmedlemmer regnes:
Personer som tidligere har drevet egen bedrift innenfor ovennevnte virksomhet, eller har vært ansatt i en slik, men som ikke lenger driver kommersiell eller konkurrerende virksomhet.

Personer som har eller har hatt spesiell tilknytning til angjeldende virksomheter, eksempelvis lærere, forfattere eller på annen måte har eller har hatt spesiell interesse for eller tiknytning til en eller flere av ovennevnte fagområder.

Som produksjonsmedlemmer kan bare opptas firmaer som har minst 2 ansatte, hvis innehaver eller daglig leder har drevet selvstendig virksomhet i minst 2 år. Et enstemmig styre kan etter en samlet vurdering dispensere fra ovennevnte krav. Styret kan kreve opplysninger som godtgjør at søkeren har en ordnet økonomi og tilstrekkelig faglig innsikt. Søknaden behandles av styret, som gir sin innstilling. Innstillingen sendes medlemmene til uttalelse. Dersom innstillingen ikke imøtegås innen en nærmere angitt frist, minimum en måned, anses søknaden innvilget med virkning fra ovennevnte fristtidspunkt. Imøtegås imidlertid søknaden innen ovennevnte frist, tar styret søknaden opp til fornyet behandling og fatter det endelige vedtak.

§ 4. STEMMERETT

Stemmerett på generalforsamlinger har både produksjons- og leverandørmedlemmer. Et firma som møter med flere representanter, skal innbyrdes klargjøre hvilke av representantene som skal utøve stemmeretten. Et firma har en stemme, uansett størrelse.

Et medlem kan gi et annet skriftlig fullmakt til å stemme for seg i forfallstilfelle. Et medlem kan ved fullmakt kun stemme for et annet medlem.

Personmedlemmer og æresmedlemmer har ikke stemmerett. De samme har imidlertid møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

§ 5. INNMELDINGSAVGIFT, KONTINGENT, SERVICEAVGIFT OG ANDRE ØKONOMISKE PÅLEGG

Så vel produksjonsmedlemmer som leverandørmedlemmer betaler innmeldingsavgift og kontingent, hvis størrelse fastsettes for kalenderåret av generalforsamlingen. Begge kan fastsettes forskjellig for de to medlemskategoriene. Personmedlemmer betaler ingen innmeldingsavgift, kun kontingent.

Foruten årskontingent, kan generalforsamlingen fastsette en serviceavgift og andre økonomiske pålegg til opplysningsvirksomhet, opplæring, faglig assistanse, markedsføring og liknende tiltak til realisering av foreningens formål. Serviceavgiften, eller de nevnte økonomiske pålegg, kan likeledes fastsettes forskjellig for produksjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer og kan etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse også graderes innenfor vedkommende kategori i forhold til omsetning, antall ansatte eller på annen måte. Personmedlemmer ilegges verken serviceavgift eller noen av de andre, ovennevnte økonomiske pålegg.

Mottar foreningen skriftlig søknad om medlemskap og søkeren blir tatt opp som medlem 1. halvår, betales kontingent og serviceavgift for hele året. Tas søkeren opp i 2. halvår, betales kontingent og serviceavgift for et halvt år.

Mottar foreningen skriftlig utmelding i 1. halvår, betaler medlemmet kontingent og serviceavgift for et halvt år. Mottas utmeldingen i 2. halvår, betaler medlemmet kontingent og serviceavgift for hele året.

Den som ikke har meldt seg ut innen 3 uker etter at generalforsamlingens referat er sendt ut er bundet av dens vedtak.

§ 6. STYRE

Foreningens anliggender ivaretas av et styre på fire medlemmer. Styrets leder, en nestleder og to styremedlemmer som velges på generalforsamlingen for to år om gangen. Det ene året er lederen og ett styremedlem på valg. Det andre året er nestlederen og ett styremedlem på valg.

Leder og nestleder velges separat. Gjenvalg kan finne sted, men kun for to påfølgende toårsperioder (seks år totalt).

Styrets leder har under alle voteringer i styremøtet dobbeltstemme. Styret er vedtaksført når leder og ett av de andre medlemmer av styret er til stede.

Valg av leder og ett styremedlem eller nestleder og et annet styremedlem. Valg av revisor med personlig vararepresentant. Valg av minst to personer til valgkomiteen.

Styret kan ansette/engasjere fast, lønnet forretningsfører, som betegnes generalsekretær.

§ 7. GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling har den øverste myndighet i foreningens anliggender. Den avholdes hvert år innen mars måneds utgang og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel i vanlig brev eller e-post.

Dagsorden er:
1. Valg av dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Fastsettelse av innmeldingsavgift, årskontingent og serviceavgift
5. Budsjett
6. Innkomne forslag fra styret eller medlemmene
7. Valg

Valg av leder og ett styremedlem og en vararepresentant eller nestleder, ett styremedlem og en vararepresentant. Valg av en revisor med personlig vararepresentant. Valg av minst to personer til valgkomiteen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innsendt til styret senest innen den fristen som er angitt i den formelle innkallelsen til generalforsamlingen. Benkeforslag (unntatt lovforslag) kan opptas til behandling hvis 2/3 stemmer for det.

Beslutninger fastsettes med vanlig stemmeflertall med de unntak som er nevnt i §§ 10 og 11.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst fem medlemmer forlanger det.

For innkallelse til, samt for avstemming på ekstraordinær generalforsamling, gjelder de samme betingelser som på den ordinære generalforsamling. Bare saker som er oppført på dagsordenen kan behandles.

§ 9. EKSKLUDERING

Et medlem som etter årets utløp tross gjentatte varsler ikke har betalt medlemskontingent eller avgift, kan etter enstemmig beslutning av styret ekskluderes uten at plikten til å betale dermed bortfaller.

Styret kan også ellers enstemmig ekskludere et medlem når det må antas å være til skade for foreningen og dens anseelse at vedkommende er medlem. Styrets beslutning kan innankes for generalforsamlingen. Hvis det forlanges, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. ENDRING I LOVER

Endringer i denne lov krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

§ 11. OPPLØSNING

Foreningens oppløsning kan bare besluttes på generalforsamlingen med minst 2/3 flertall og hvor minst 2/3 av foreningens medlemmer møter personlig eller ved fullmakt og hvor forslag om dette er meddelt i innkallelsen. Møter ikke det tilstrekkelige antall medlemmer, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling. Denne avgjør så spørsmålet om oppløsning med 2/3 flertall.

Generalforsamlingen bestemmer med 2/3 flertall hvorledes det i tilfelle av oppløsning skal forholdes med foreningens midler.